โรงงานผลิตอาหารสัตว์

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนอาคารสำนักงาน ส่วน Tower สำหรับจัดเก็บและผลิตอาหารสุกร และ สัดส่วนโกดังเก็บวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์เป็นสถานที่ดำเนินการผลิตอาหารสุกรในเครือ VPF ทั้งหมด รวมถึงเป็นสถานที่จัดเก็บ วัตถุดิบ และเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตอาหารสุกรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการรับเข้าและส่งออกที่มีการควบคุมมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อทำให้อาหารสุกรมีคุณค่าโภชนาการอย่างดีเยี่ยม

ที่ตั้งและเวลาทำการ

130/4 หมู่ 16 ต.ท่าสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เปิดทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.

การจัดการมาตรฐานและคุณภาพ

การรองรับคุณภาพจะมีการควบคุมดูแลด้วยระบบที่เป้นพื้นฐานของโรงงานผลิต ที่ได้รับรางวัลและการันตีจากการประเมินเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ISO 9001 : 2015

เป็นระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ISO 14001 : 2015

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนทางการผลิต บริษัท VPF FEED MILL เป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

GMP (Good Manufacturing Practice)

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยที่ VPF FEED MILL ได้คำนึงถึงสุขลักษณะของสถานที่ตั้งที่ห่างจากชุมชน และมีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพและทันสมัย รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมีแผนรองรับ อีกทั้งมีการสุขาภิบาลการรักษาความสะอาด และบุคคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

มาตรฐานการจัดการ และควบคุมจุดวิกฤตที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้ารวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ทาง VPF FEED MILL ได้รับการรับรองเพื่อการันตีว่ามีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยทุกระบบทุกขั้นตอนถูกควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด และกฎหมาย รวมถึงมีสัตวแพทย์ในการควบคุมดูแลทุกขั้นตอน

ระบบจัดการในฟาร์ม

การผลิตอาหารชนิด Antibiotics

คือการผลิตอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของสุกรโดยมีวัตถุดิบช่วยในการพัฒนาทางด้านการเจริญเติบโตของสุกร ดังนั้นเมื่อผลิตอาหารก็ส่งให้หมูเลี้ยงในระยะต่างๆ จนกว่าจะหมูจะโตเป็นหมูขุน

การผลิตอาหารชนิด Free Antibiotics

เป็นการผลิตอาหารที่มีปลอดสารตกค้างในตัวสุกร โดยใช้ผลิตวัตถุดิบที่สดและใหม่ โดยอาหารสุกรที่ผลิตนั้นจะถูกส่งไปให้หมูขุนระยะสุดท้าย (อายุ 20 – 28 สัปดาห์) เพื่อให้สุกรได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสิ่งตกค้าง และทำให้สุขภาพของสุกรดีอีกด้วย