โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูป

วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ บริษัทในเครือวีพีเอฟ ก่อตั้งเมื่อปี 2534 เพื่อประกอบกิจการโรงชำแหละสุกร รวมไปถึงผลิตชิ้นเนื้อสุกรแช่แข็งที่มีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการส่งออก ใช้เครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน เพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อแปรรูปจากเนื้อสุกร มีระบบการจัดการของเสียเพื่อผลิตไบโอแก๊สนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ สามารถชำแหละได้ชั่วโมงละ 200 ตัว เรียกว่าเป็นระบบ Automatic Line ซึ่งเป็น โรงชำแหละที่มีความสามารถในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP และ ISO22000 และใบรับรองต่าง ๆ ตามหลักของบริษัทฯ ที่ว่าต้องมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน

ที่ตั้งและเวลาทำการ

39 หมู่ 2, ชมภู, สารภี, เชียงใหม่ 50140
เปิดทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

GMP (Good Manufacturing Practice)

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยที่ V&P Freshfoods ได้คำนึงถึงสุขลักษณะของสถานที่ตั้งที่ห่างจากชุมชน และมีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพและทันสมัย รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมีแผนรองรับ อีกทั้งมีการสุขาภิบาลการรักษาความสะอาด และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

มาตรฐานการจัดการ และควบคุมจุดวิกฤตที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้ารวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ทาง V&P Freshfoods ได้รับการรับรองเพื่อการันตีว่ามีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยทุกระบบทุกขั้นตอนถูกควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด และกฎหมาย รวมถึงมีสัตวแพทย์ในการควบคุมดูแลทุกขั้นตอน

EST No.101(Official Export Establishment Certificate)

ได้รับใบรับรองการส่งสินค้าปศุสัตว์