ฟาร์มสุกรครบวงจร พ่อแม่พันธ์และสุกรขุน

ฟาร์มเลี้ยงสุกรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โรงเรือนแบบปิด Breeding To Finishing Farm บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงาน สุกรทดแทน, AI, อุ้มท้อง, คลอด และ อนุบาลสุกร สถานที่แห่งนี้ใช้ในการผลิตลูกสุกรของเครือ VPF รวมถึงเป็นสถานที่ที่มีกระบวนการจัดการความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเกษตรกรรม มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการเลี้ยงสุกรเพื่อลดต้นทุน อีกทั้งยังเป็นสถานที่อนุบาลสุกรแรกเกิดของเครือ VPF จนนำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุน และเพาะเลี้ยงสุกรพันธ์ุเพื่อทดแทนพ่อ-แม่พันธ์ุได้

ที่ตั้งและเวลาทำการ

130/1 หมู่ 16 ต.ท่าสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เปิดทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.

การจัดการมาตรฐานและคุณภาพ

มีการควบคุมคุณภาพโดยกรมปศุสัตว์ โดยได้ออกใบรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร และ ใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการของบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป(1973) จำกัด สาขา 1 ฟาร์มสุกรแม่ทา โดยมีระบบการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

Smart Farming

เป็นระบบบริหารจัดการในเรื่องฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานทางด้านการผลิตโดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตโดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการตั้งแต่ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดภายในฟาร์ม ได้คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยมีระบบจัดการของเสียเช่น Biogas เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในโรงเลี้ยงสุกร มีระบบ Auto Feed เป็นระบบที่ให้อาหารสุกรอัตโนมัติทำให้ต้นทุนในการจ้างงานลดลง รวมถึงระบบ Evaporative cooling pad เป็นระบบโรงเรือนที่ให้ความเย็นและการรักษาอุณหภูมิแก่สุกร เพื่อสุขภาพที่ดีของสุกรที่จะส่งผลดีกับคุณภาพซากสุกร และระบบ Bio filter ระบบกำจัดกลิ่นของสุกรโดยผ่านก้อน Bio scrubber ก้อนจุลินทรีย์ที่ใช้สำหรับดักกลิ่น และใช้ระบบน้ำในการหล่อเลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่น

มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices)

ใบรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ของกรมวิชาการเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร ได้แก่สุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ลูกสุกร สุกรขุน หรือสุกรรุ่นพันธุ์ เพื่อให้ได้สุกรที่มีสุขภาพดีและเหมาะสมในการนำไปใช้เลี้ยง หรือเป็นอาหารที่ปลอดภัยสำหรับบริโภค

ใบรับรองโรค FMD

จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งแสดงว่าฟาร์มปลอดโรคและมีมาตรการ การป้องกันที่ได้มาตรฐาน

ระบบจัดการในฟาร์ม

ระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System)

เป็นระบบนำมาทดแทน ระบบแอร์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินในการติดตั้ง ระบบแอร์ใหม่ได้หลายเท่า และ ยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อีก สามารถ ควบคุม เรื่องความชื้น ให้เหมาะกับ ความต้องการ ในรูปแบบ การใช้งาน ที่ต่างๆ ได้ เป็นระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานธรรมชาติจะช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดไฟ 80% การใช้ EVAP หมายถึง ระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานธรรมชาติใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น

ระบบ Bio filter

ในฟาร์มแม่ทา โดยใช้ระบบบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพ เป็นระบบที่อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารปนเปื้อน หรือสารมลพิษในอากาศให้กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงและไม่ก่อให้เกิดอันตรายตัวระบบจะประกอบด้วย ตัวกลางที่มีรูพรุนหรือช่องให้อากาศไหลผ่านได้ดี สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ กากมะพร้าว หรือวัสดุสังเคราะห์ เช่น พลาสติก ซึ่งต้องมีการให้แร่ธาตุหรือสารอาหารเพื่อให้จุลินทรีย์เติบโตได้ เมื่อผ่านอากาศที่มีสารปนเปื้อนเข้าสู่ระบบจุลินทรีย์ที่เกาะบนตัวกลาง จะทำหน้าที่ย่อยสลายสารปนเปื้อนให้กลายเป็นสารประกอบขนาดเล็ก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ในทุกโรงเรือนสุกรที่เลี้ยงไว้จะมีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เพื่อดูดกลิ่นมูลสุกร โดยผ่านก้อนจุลินทรีย์และทำระบบน้ำไหลผ่าน เพื่อกลิ่นมูลสุกรได้ลดลงได้

ระบบ Auto Feed

เป็นระบบให้อาหารสมัยใหม่ ออกแบบมาให้ใช้งานในฟาร์มสุกรของเครือ VPF โดยเฉพาะจานอาหารที่ใช้วัตถุดิบ ที่ทนต่อกรด ด่าง และแรงกระแทกสูง ระบบการทำงานที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีจุดสั่งงานสำรอง(End control) ที่มี Limit switch 2 ตัว นอกจากนั้นยังสามารถต่อเชื่อมให้เป็นระบบ Auto Feed ที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบ Manure Pit

เป็นระบบกำจัดของเสียสุกรในโรงเรือน ในกรณีที่สุกรถ่ายของเสียจากตัวสุกรลงในท่องระบายของเสียที่ใต้พื้นโรงเลี้ยงสุกร โดย จะมีระบบน้ำไหลเวียนภายใต้โรงเรือนเลี้ยงสุกร โดยน้ำที่ชำระล้างนั้นจะถูกไหลลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียของฟาร์ม

ระบบการบำบัดน้ำเสียและ Bio gas

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ฟาร์มแม่ทานั้น โดยคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นหลัก โดยที่ฟาร์ม VPF แม่ทา มีกระบวนการบำบัดน้ำเสียเริ่มจากน้ำที่ชำระล้างจากโรงเลี้ยงสุกรโดยให้ไหลมารวมกัน ณ บ่อพักน้ำเสียเพื่อให้มูลสุกรหรือของเสียทำการตกตะกอนและก็ทำการสูบเข้าไปยังถังบำบัดน้ำเสียโดยทำหน้าที่ในการหมักย่อยของเสียทั้งในรูปของตะกอนและน้ำเสีย โดยมีผลพลอยได้เกิดขึ้นคือก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะเก็บกักไว้ภายใต้พลาสติกคลุมบ่อเพื่อรอการนำไปใช้งาน และมีก๊าซเกิดขึ้นก็ทำการนำไปปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์ม