โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูป

วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ บริษัทในเครือวีพีเอฟ ก่อตั้งเมื่อปี 2534 เพื่อประกอบกิจการโรงชำแหละสุกร รวมไปถึงผลิตชิ้นเนื้อสุกรแช่แข็งที่มีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการส่งออก ใช้เครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน เพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อแปรรูปจากเนื้อสุกร มีระบบการจัดการของเสียเพื่อผลิตไบโอแก๊สนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ สามารถชำแหละได้ชั่วโมงละ 200 ตัว เรียกว่าเป็นระบบ Automatic Line ซึ่งเป็น โรงชำแหละที่มีความสามารถในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP และ ISO22000 และใบรับรองต่าง ๆ ตามหลักของบริษัทฯ ที่ว่าต้องมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน

ที่ตั้งและเวลาทำการ

39 หมู่ 2, ชมภู, สารภี, เชียงใหม่ 50140
เปิดทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ISO 9001:2015

เป็นระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีการวางแนวทางป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ISO 22000:2015

เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร การวิเคราะห์ถึงเรื่องอันตราย และจุดวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมในขั้นตอนการผลิตอาหารที่เรียกว่า HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการเข้าคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต ในระบบนี้ V&P Freshfoods ได้นำไปใช้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น คือ Primary Producer ไปจนถึงผู้บริโภค

GMP (Good Manufacturing Practice)

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยที่ V&P Freshfoods ได้คำนึงถึงสุขลักษณะของสถานที่ตั้งที่ห่างจากชุมชน และมีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพและทันสมัย รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมีแผนรองรับ อีกทั้งมีการสุขาภิบาลการรักษาความสะอาด และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

มาตรฐานการจัดการ และควบคุมจุดวิกฤตที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้ารวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกัน ที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ทาง V&P Freshfoods ได้รับการรับรองเพื่อการันตีว่ามีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยทุกระบบทุกขั้นตอนถูกควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด และกฎหมาย รวมถึงมีสัตวแพทย์ในการควบคุมดูแลทุกขั้นตอน

EST No.101(Official Export Establishment Certificate)

ได้รับใบรับรองการส่งสินค้าปศุสัตว์