ปศุสัตว์ OK

โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

รับรองโดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

Good Manufacturing Pratice

ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

รับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Good Agriculture Pratice

รับรองกระบวนการผลิตที่ได้ผลผลิตปลอดภัย

รับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Hazard Analysis Critical Control Point

ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย จากอันตรายจากสารเคมี เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม

รับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ISO22000:2008

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

Lloyd's Register

ISO9001:2015

รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

Lloyd's Register, BUREAU VERITAS

ISO 14001:2015

ระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Lloyd's Register, BUREAU VERITAS

Establishment Approved (EST.101)

ใบอนุญาติการแปรรูปเพื่อการส่งออกโดยกรมปศุสัตว์

รับรองโดยกรมปศุสัตว์

Green Industry 3rd

โครงการอุตสหกรรมสีเขียวระดับ 3

องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Cabon Foot Print

การดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก (CO2)

องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)