ปศุสัตว์ OK

โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

รับรองโดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

Good Agriculture Pratice

รับรองกระบวนการผลิตที่ได้ผลผลิตปลอดภัย

รับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Good Manufacturing Pratice

ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

รับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Hazard Analysis Critical Control Point

ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย จากอันตรายจากสารเคมี เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม

รับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ISO9001 : 2015

รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

INTERCERT

ISO14001 : 2015

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

INTERCERT

ISO22000 : 2005

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

INTERCERT

Establishment Approved (EST.101)

ใบอนุญาติการแปรรูปเพื่อการส่งออกโดยกรมปศุสัตว์

รับรองโดยกรมปศุสัตว์

Green Industry 3rd

โครงการอุตสหกรรมสีเขียวระดับ 3

องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Carbon Foot Print

การดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก (CO2)

องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)