เครือ วีพีเอฟ พัฒนาด้วยใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและชุมชน
Comments Off on เครือ วีพีเอฟ พัฒนาด้วยใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ภายใต้ การบริหารงานของ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยใช้เป็นสถานที่ในการผลิต และเลี้ยงดูสุกรขุนในเครือ วีพีเอฟ ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมพันธ์สุกรขุน จนนำไปเลี้ยงเป็นหมูขุนที่แข็งแรง ทุกกระบวนการในการผลิต สุกร ของเครือ วีพีเอฟ เรา คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับของสังคมโดยรอบ และผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมรอบในบริเวณข้างเคียง ตามปรัชญาการบริหารของเครือวีพีเอฟที่ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมผลิตสุกรครบวงจรความตั้งใจที่แท้จริงของเรา คือการสร้างองค์กรให้มีการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดและทำการให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี” ดังข้อมูลที่ท่านผู้อ่านจะได้รับทราบจากบทความด้านล่างนี้

มาตรฐานรับรองการจัดการฟาร์มสุกร วีพีเอฟ แม่ทา เครือ วีพีเอฟ

ปัจจุบันการจัดการฟาร์มหมูแม่ทา ของเครือ วีพีเอฟ นั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของประเทศไทย และได้รับการรับรองฟาร์มสุกรขุนปลอดโรคปากเท้าเปื่อย จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีระบบต่าง ๆ ดังนี้

ระบบการจัดการภายในฟาร์มสุกร วีพีเอฟ แม่ทา

ระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งเครือ วีพีเอฟ เราได้มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบๆ โดยได้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่ระบบจัดการของเสีย ภายในฟาร์มหมูแม่ทา ดังต่อไปนี้

ระบบ Bio Filter

เป็นระบบบำบัดกลิ่นแบบชีวภาพ เพื่อดับจับกลิ่นก่อนปล่อยสู่ภายนอกโรงเรือน โดยตัวกรองกลิ่นด้วยจุลินทรีย์ (Bio scrubber) ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กากมะพร้าว เปลือกไม้ รวมไปถึงใช้ระบบน้ำไหล (Manure Pit) ใต้โรงเรือนในการชำระล้างของเสียคู่กับตัวกรองกลิ่น เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นสู่ภายนอก ซึ่งการใช้ Bio Filter และ Manure Pit ของ เครือ วีพีเอฟ สามารถช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลงได้อย่างมาก

ระบบ Manure Pit

เป็นระบบกำจัดของเสียหมูในโรงเรือน ในกรณีที่หมูถ่ายของเสียลงในท่อระบายของเสียที่ใต้พื้นโรงเลี้ยงหมู โดยจะมีระบบน้ำไหลเวียนภายใต้โรงเรือนเลี้ยงหมู โดยน้ำที่ชำระล้างนั้นจะถูกไหลลงไปยังหลุมดักเก็บเพื่อผลิตเป็นไบโอแก๊สต่อไป

ระบบ Biogas (ไบโอแก๊ส)

คือ ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียและของเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรือนเลี้ยงหมู

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกรแบบครบวงจรบนพื้นที่กว่า 1,000 นี้ เครือวีพีเอฟได้นำนวัตกรรม และ เทคโนโลยีมาบริหารจัดการด้านการเลี้ยงดู และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม ไม่ให้มีของเสียออกมาสู่ภายนอก ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรที่มุ่งมั่นจะพัฒนาควบคู่ไปกับสังคมรอบข้างให้มีความยั่งยืน มั่นคงปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน

0

TOP

X