Comments Off on รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารแรงงานและกรรมการจัดหางาน มาเยือนเครือ วีพีเอฟ