Comments Off on รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารแรงงานและกรรมการจัดหางาน มาเยือนเครือ วีพีเอฟ
Comments Off on บ.วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์ ในเครือ วีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนการกุศล “ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น ๕๐ ปี๋ โฮงยาสาหละปี”